Troli anda

Troli anda kosong

Perjanjian Syarat Penggunaan

Bab 1 : Peruntukan Am

Artikel 1 : Skop dan Pengubahsuaian Syarat Penggunaan

Perjanjian Syarat Penggunaan ini oleh dan antara Sockkobe Co.,Ltd. (selepas inikami,kami,kamiatauSyarikat) dan pengguna (seperti yang ditakrifkan dalam Artikel 2; selepas ini “Pengguna”) termasuk tetapi tidak terhad kepada ahli Aimerfeel (seperti yang ditakrifkan dalam Perkara 4; selepas ini “Ahli ”), mengawal penggunaan semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syarikat kami (selepas ini “Perkhidmatan”).

Kami berhak untuk mengubah suai semua atau sebahagian daripada Syarat Penggunaan ini untuk sebarang sebab pada bila-bila masa tanpa kebenaran Pengguna, dengan memberikan notis kepada Pengguna melalui notis awam yang disiarkan di aimerfeel.com (selepas ini "Laman Web"), mel elektronik , atau kaedah lain yang dianggap sesuai oleh Syarikat kami.

Sebarang pengubahsuaian kepada semua atau sebahagian daripada Syarat Penggunaan ini akan serta-merta digunakan untuk semua penggunaan Perkhidmatan kami yang seterusnya, dan penggunaan berterusan Perkhidmatan kami akan menunjukkan penerimaan Syarat yang diubah suai oleh Pengguna.

Perkara 2 : Pengguna

Di bawah Perjanjian ini,"Pengguna"merujuk kepada semua orang yang menerima Perkhidmatan pada atau melalui Laman Web ini, serta orang yang mencari, melihat, atau menggunakan imej, teks, reka bentuk, logo, video, program, idea dan maklumat (selepas ini " Kandungan”) di Laman Web ini.

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web ini, Pengguna bersetuju dan terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Pengguna yang tidak bersetuju atau bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini dilarang daripada mengakses dan menggunakan Laman Web ini. Kami boleh menamatkan dan melarang akses atau penggunaan Laman Web ini atas mana-mana sebab berikut: (a) Apabila Pengguna didapati melanggar Perjanjian Syarat Penggunaan ini, dan (b) Apabila dianggap perlu untuk mengekalkan keselamatan Laman Web ini.

Perkara 3 : Penggunaan Perkhidmatan

Pengguna Perkhidmatan kami mesti mematuhi semua undang-undang, peraturan dan pemberitahuan, sebagai tambahan kepada Perjanjian Syarat Penggunaan ini dan Perlindungan Maklumat Peribadi dan Polisi Privasi yang disediakan secara berasingan yang ditetapkan oleh Syarikat kami.

Syarikat kami berhak untuk mengubah suai Perkhidmatan kami tanpa kebenaran Pengguna terlebih dahulu.

Bab 2 : Ahli

Perkara 4 : Ahli (Takrifan Ahli)

Ahlimerujuk kepada Pengguna yang telah memberikan persetujuan dan persetujuan yang jelas kepada Syarat Penggunaan ini, di samping melengkapkan proses pendaftaran ahli dengan memasukkan maklumat yang diperlukan pada halaman pendaftaran ahli Laman Web kami.

Perkara 5 : Pendaftaran Ahli

1: Pengguna yang memohon keahlian mesti menyerahkan nama, alamat e-mel, kata laluan, nombor telefon, tarikh lahir dan semua maklumat lain yang diperlukan seperti yang dinyatakan secara berasingan oleh Syarikat pada halaman pendaftaran ahli Laman Web. Permohonan untuk menjadi ahli melalui proksi tidak diterima.

2: Paypal, kad kredit dan nama akaun agensi pemprosesan pembayaran lain mesti sepadan dengan nama Pengguna yang mendaftar dan menggunakan akaun tersebut.

3: Poskod, alamat dan nombor telefon akan dikumpul pada masa pembelian produk atau Perkhidmatan (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagaiProduk) melalui Laman Web.

4: Kami akan menghantar e-mel pengesahan untuk meluluskan permintaan yang dikemukakan mengikut Perkara 5 Bahagian 1.

5: Kami berhak untuk menolak permintaan pendaftaran keahlian jika:

6: Akaun Pengguna telah dipadamkan sebelum ini kerana melanggar Syarat Penggunaan ini.

7: Maklumat yang diberikan dalam pendaftaran keahlian mengandungi maklumat palsu.

8: Kami menganggap bahawa meluluskan permintaan sedemikian adalah tidak munasabah atau tidak sesuai.

Perkara 6 : Tujuan Mengumpul Maklumat Peribadi

Kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi daripada Ahli untuk tujuan berikut:

1: Untuk operasi jualan, seperti pengedaran maklumat berkaitan Perkhidmatan dan promosi istimewa lain seperti yang ditetapkan dalam Perkara 9.

2: Untuk perkhidmatan ahli yang berkaitan dengan produk kami, seperti tempahan produk, pembaikan dan penghantaran.

3: Untuk mengurus maklumat yang diperlukan untuk aktiviti pemasaran, seperti pembangunan produk dan promosi kedai.

Perkara 7 : Perkara Persetujuan Terdahulu untuk Ahli

Kami boleh melantik, di bawah tanggungjawab kami, pihak ketiga untuk mengurus dan mengendalikan maklumat peribadi untuk tujuan yang ditetapkan dalam Perkara 6.

Artikel 8 : Penggunaan Kupon Aimerfeel

Penggunaan kupon dan kod kupon ahli adalah terhad kepada laman web kami, aimerfeel.com.

Ahli diberikan keistimewaan ahli seperti yang ditakrifkan dalam Perkara 9 (selepas ini "Keistimewaan") melalui pendaftaran atau pembelian ahli.

Ahli akan menggunakan kupon hanya pada masa pembelian, dan menerima ketidaklayakan kepada faedah dan keistimewaan tertentu jika pendaftaran ahli tidak selesai.

Artikel 9 : Faedah dan Keistimewaan Ahli Aimerfeel

Ahli akan menerima faedah dan keistimewaan berikut dengan mendaftar sebagai Ahli Aimerfeel.

1: Perkhidmatan Maklumat

Ahli akan menerima e-mel dan perkhidmatan maklumat lain daripada Laman Web kami.

2: Perkhidmatan Kupon

Ahli boleh menerima kupon pada masa pembelian mengikut kempen pemasaran dan program lain seperti yang digariskan di bawah.

Kami boleh memberikan kupon kepada Ahli apabila Ahli menyelesaikan pembelian atau menggunakan Perkhidmatan kami di Laman Web kami seperti yang dinyatakan. Urus niaga dan Perkhidmatan yang berkenaan (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai “Transaksi Berkenaan”), kadar diskaun kupon dan harga diskaun, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan anugerah tersebut akan ditentukan oleh Syarikat, selepas itu Pengguna akan diberi pemberitahuan. Transaksi yang berkenaan, kadar pendapatan mata dan tarikh tamat tempoh mungkin berbeza-beza, bergantung pada transaksi atau jenis Perkhidmatan.

Melainkan dinyatakan dengan jelas, kupon akan diberikan sebagai kod kupon selepas Transaksi Berkenaan telah berlaku. Sekiranya berlaku pembatalan atau pengembalian Transaksi Berkenaan, kod kupon akan menjadi tidak sah.

Keputusan muktamad untuk memberikan kupon untuk transaksi tertentu, bilangan mata yang akan diberikan, dan semua isu lain yang berkaitan dengan pemberian mata akan dibuat mengikut budi bicara mutlak Syarikat, dan Ahli mesti mematuhi keputusan sedemikian.

Kami akan mengeluarkan kupon dan kod kupon untuk digunakan semasa pembayaran kepada Ahli dalam tempoh masa tertentu seperti yang ditentukan oleh Syarikat. Walau bagaimanapun, memandangkan kupon tidak mempunyai nilai wang, kami tidak menerima kupon untuk pertukaran wang.

Perkara 10 : Pengurusan ID Log Masuk dan Kata Laluan

Ahli memikul semua tanggungjawab untuk menggunakan dan mengurus ID log masuk (alamat e-mel) dan kata laluan untuk pendaftaran atau penggunaan Laman Web, dan akan bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan ID log masuk dan kata laluan mereka oleh pihak ketiga, secara tidak sengaja atau sebaliknya.

Kami akan mempertimbangkan mana-mana Pengguna yang log masuk ke Laman Web kami dengan kombinasi ID log masuk dan kata laluan yang betul untuk menjadi Ahli yang sepadan, dan akan meminta bayaran daripada Ahli untuk kos sebarang produk atau Perkhidmatan yang ditanggung semasa sesi tersebut.

Ahli mesti segera melaporkan sebarang penggunaan pihak ketiga yang tidak dibenarkan bagi ID log masuk dan kata laluan mereka kepada Syarikat.

Perkara 11 : Melaporkan Perubahan

Ahli akan melaporkan sebarang perubahan dalam maklumat berdaftar mereka melalui halaman perkhidmatan ahli Laman Web, atau di ibu pejabat Syarikat.

Artikel 12 : Penggantungan Laman Web dan Penamatan Keahlian

Kami berhak untuk menggantung dan menamatkan serta-merta tanpa kebenaran, mana-mana Ahli dan keahlian yang melanggar syarat di bawah:

1: Apabila keahlian sebelum ini telah digantung atau ditamatkan kerana melanggar Syarat Penggunaan.

2: Apabila terdapat kelewatan atau delinkuensi dalam pembayaran untuk Perkhidmatan atau kos lain.

3: Apabila ia melanggar Perkara 14 (Penggunaan Terlarang).

4: Jika tidak, melanggar Syarat Penggunaan ini.

Perkara 13 : Penarikan Diri Keahlian

Ahli boleh menarik balik keahlian Aimerfeel secara bebas pada bila-bila masa. Ahli bersetuju bahawa semua faedah dan keistimewaan yang dikaitkan dengan akaun itu akan dihapuskan semasa pengeluaran.

Bab 3 Penggunaan Perkhidmatan

Perkara 14 : Penggunaan Terlarang

Pengguna dilarang melakukan perbuatan berikut:

1: Memalsukan maklumat semasa pendaftaran atau penggunaan.

2: Sebarang tindakan yang boleh mengganggu atau menghalang operasi Perkhidmatan kami.

3:Menggunakan maklumat pembayaran yang tidak dibenarkan melalui Paypal, kad kredit atau gerbang pembayaran lain untuk menggunakan Perkhidmatan kami.

4: Menggunakan ID log masuk dan kata laluan yang tidak dibenarkan.

5: Perbuatan yang menyebabkan atau boleh menyebabkan kerosakan kepada Pengguna lain, pihak ketiga, atau Syarikat kami.

6: Perbuatan yang menyebabkan atau boleh menyebabkan pelanggaran privasi, hak cipta dan pelanggaran lain Pengguna lain, pihak ketiga atau Syarikat kami.

7: Perbuatan yang menyebabkan atau boleh menyebabkan pelanggaran dasar awam atau undang-undang dan peraturan lain.

8: Membeli produk untuk tujuan penjualan semula di tapak web atau kedai lain.

9: Perbuatan lain yang dianggap tidak sesuai oleh Syarikat.

Perkara 15 : Dasar Hak Cipta

Pengguna tidak boleh, tanpa kebenaran jelas daripada pemegang hak cipta, menggunakan sebarang maklumat yang diberikan melalui Laman Web ini di luar pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi seperti yang dibenarkan oleh undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua kos yang berkaitan dengan menyelesaikan mana-mana dan semua konflik akibat daripada insiden yang berkaitan dengan Artikel ini, dan tidak akan menyebabkan kerugian atau kerosakan kepada Syarikat.

Perkara 16 : Atribusi Hak Cipta Kandungan

Semua hak harta intelek (hak cipta, tanda dagangan, reka bentuk dan paten) untuk mana-mana dan semua kandungan seperti perisian, kod HTML, skrip, teks, karya seni, gambar, grafik, reka bentuk, video, audio, dokumen dan semua bahan lain yang terkandung dalam Laman Web ini (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Kandungan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana dan semua Kandungan yang dinyatakan secara jelas di atas, dikaitkan dengan Sockkobe Co.,Ltd., dan pemberi lesennya. Semua Kandungan yang ditawarkan melalui Syarikat kami adalah terhad untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial. Perbuatan berikut, atau kebenaran atau promosi yang tidak dibenarkan bagi perbuatan sedemikian oleh pihak ketiga, adalah dilarang: (a) menyalin, mereplikasi, menerbitkan, menghantar, mengedar, mempersembahkan, mempamerkan, menyerahkan, mengubah, mencipta karya terbitan, menjual, memberikan lesen, merangka semua atau sebahagian daripada Laman Web ini atau Kandungannya, menetapkan pautan, dan penggunaan lain Laman Web ini atau Kandungannya termasuk tetapi tidak terhad kepada yang disebutkan di atas, dan (b) mengakses atau menggunakan Laman Web ini atau Kandungannya dalam kapasiti komersial, atau sebaliknya dalam persaingan dengan kepentingan perniagaan kami.

Perkara 17 : Cap Dagangan

Sockkobe Co.,Ltd. berhak ke atas semua tanda dagangan, nama dagangan, logo, nama jenama, dan mana-mana dan semua hak francais (selepas ini secara kolektif dirujuk sebagai "Tanda Dagangan") yang dikaitkan dengan "Aimerfeel" dan nama syarikat kami "Sockkobe". Syarat Penggunaan ini tidak memberikan Pengguna hak untuk menggunakan Tanda Dagangan kami, dan kami dengan nyata melarang Pengguna menggunakan Tanda Dagangan kami dalam apa jua dan semua cara.

Perkara 18 : Penggunaan Maklumat Pengguna

Kami tidak akan melepaskan sebarang maklumat Pengguna atau Ahli yang dikumpul untuk pengendalian Perkhidmatan kami kepada pihak ketiga, kecuali kes yang digariskan di bawah dan dalam Perkara 7:

1: Seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.

2: Seperti yang diberikan kebenaran oleh Pengguna untuk mengeluarkan maklumat seperti nama, alamat, jantina, umur dan alamat e-mel.

3: Apabila kami memberikan statistik tanpa nama mengenai maklumat peribadi yang dikumpul dengan tujuan menilai penggunaan Perkhidmatan kami kepada pihak ketiga.

4: Apabila sebaliknya perlu untuk pengendalian Perkhidmatan kami.

Perkara 19 : Pembelian Produk

1: Pengguna boleh membeli produk daripada kami melalui Laman Web kami.

2: Pengguna akan meminta pembelian produk atau perkhidmatan melalui kaedah yang ditentukan oleh Syarikat kami.

3: Transaksi pembelian untuk Produk antara Pengguna dan Syarikat dianggap selesai apabila Syarikat menghantar e-mel pengesahan kepada Pengguna. Ini tidak sah jika pembayaran tidak diselesaikan, seperti dalam kes menerima pemberitahuan mengenai kesan ini daripada agensi pemprosesan pembayaran Pengguna.

4: Walau apa pun ketetapan dalam Perkara 3, Syarikat boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk membatalkan, membatalkan, dan sebaliknya membatalkan transaksi dalam kes penggunaan Tapak Web yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar.

5: Penghantaran produk yang dipesan dari Laman Web kami adalah terhad kepada kawasan geografi yang boleh diservis oleh pembawa kami yang ditetapkan. Pengguna memahami dan bersetuju bahawa caj penghantaran akan berbeza-beza bergantung pada berat produk, saiz, kaedah penghantaran dan kawasan penghantaran.

6: Pengguna bertanggungjawab untuk sebarang dan semua cukai dan tarif yang dikenakan semasa penghantaran.

Perkara 20 : Kaedah Pembayaran

Jumlah bayaran untuk pembelian ialah jumlah harga Produk, dan yuran penghantaran dan pengendalian.

Pembayaran untuk penggunaan dan pembelian Produk di Laman Web kami akan dibuat melalui Paypal Pengguna, kad kredit, dan agensi pemprosesan pembayaran lain yang diterima oleh Syarikat.

Sebarang dan semua pembayaran yang dibuat melalui Paypal, kad kredit dan agensi pemprosesan pembayaran lain adalah tertakluk secara berasingan kepada syarat penggunaan entiti tersebut. Sebarang dan semua pertikaian yang timbul antara Pengguna dan agensi pemprosesan pembayaran yang berkenaan mesti diselesaikan antara kedua-dua pihak tersebut.

Perkara 21 : Polisi Pemulangan Produk

Pemulangan produk tidak diterima selain daripada kes kecacatan produk, ketidaktepatan produk dan kes lain di mana kesalahan itu disebabkan oleh Syarikat. Pemulangan dan pertukaran hanya diterima dalam tempoh masa selepas penerimaan produk seperti yang ditetapkan oleh Syarikat.

Pengguna akan bertanggungjawab untuk kos pemulangan produk seperti yang dinyatakan secara berasingan oleh Syarikat.

Produk yang hilang, rosak atau rosak mesti dilaporkan dalam tempoh masa seperti yang dinyatakan dalam bahagian"Pemulangan/Pertukaran"untuk dipertimbangkan mengikut kes.

Perkara 22 : Penafian Produk

Melainkan dinyatakan dengan jelas, waranti dan jaminan ke atas produk yang dijual di Laman Web kami mengikut dasar am Laman Web kami. Kami tidak menawarkan sebarang waranti atau jaminan berkenaan kualiti, prestasi, keserasian dengan produk lain, dan mana-mana dan semua aspek lain produk selain daripada apa yang dinyatakan secara jelas di Laman Web kami.

Tag produk Jepun atau asing lain, harga dan dobi mungkin dilampirkan pada produk yang dibeli. Pengguna bersetuju untuk membeli produk dalam keadaan dan harga seperti yang dinyatakan di Laman Web kami, tanpa mengira kandungan tag ini.

Kami mungkin mengubah atau mengubah fungsi, spesifikasi dan ketersediaan Produk dan Perkhidmatan di Laman Web kami buat sementara atau selama-lamanya. Kami berhak untuk membuat pengubahsuaian dan pengubahan sedemikian tanpa liabiliti. Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa penerangan produk, harga dan maklumat ketersediaan kami bebas daripada kesilapan tipografi dan maklumat yang tidak tepat atau hilang, kami tidak menjamin atau mendakwa untuk menjamin bahawa semua maklumat yang terkandung di Laman Web kami adalah bebas daripada kesilapan tipografi dan tidak tepat atau hilang. maklumat. Kami tidak menjamin atau mendakwa untuk menjamin kesempurnaan, ketepatan atau kemutakhiran maklumat yang terkandung dalam Laman Web kami. Penerbitan Produk dan Perkhidmatan di Laman Web kami tidak menjamin atau menuntut untuk menjamin ketersediaan Produk dan Perkhidmatan ini melalui Laman Web kami pada bila-bila dan sepanjang masa. Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa warna produk kami yang dipaparkan di Laman Web kami mencerminkan warna sebenar produk, kami tidak menjamin bahawa paparan pada peranti semua Pengguna akan mencerminkan warna produk dengan tepat, kerana keupayaan perkakasan tersebut berbeza-beza. dari peranti ke peranti.

Kami tidak bertanggungjawab ke atas produk yang hilang atau tersalah letak, dan mana-mana dan semua pertikaian yang timbul daripada situasi sedemikian, dengan syarat kami menghantar produk ke alamat yang dinyatakan semasa pembelian, dan menyampaikan maklumat penghantaran tersebut kepada maklumat hubungan yang ditunjukkan pada Ahli pendaftaran.

Syarikat kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang dan semua kerosakan, kerugian dan kos yang berkaitan dengan transaksi untuk produk di Laman Web kami, tanpa mengira tuntutan undang-undang atau sebab tindakan, dengan pengecualian seperti yang ditetapkan dalam Perkara 22.

Perkara 23 : Pautan Pihak Ketiga

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web luaran yang dikendalikan oleh pihak ketiga (selepas ini"Tapak Pihak Ketiga"). Sebaliknya, Laman Pihak Ketiga mungkin mengandungi pautan ke Laman Web kami. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, keselamatan atau kebolehpercayaan kandungan, iklan, produk dan sebarang bahan lain pada atau diperoleh melalui Tapak Pihak Ketiga. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk akses ke Tapak Pihak Ketiga. Kami tidak memikul liabiliti atau tanggungjawab untuk kehilangan atau kerosakan peralatan, perkakasan atau perisian yang ditanggung oleh penggunaan Laman Pihak Ketiga, kandungannya, atau pembelian produk atau perkhidmatan mereka.

Perkara 24 : Pengguna Kecil

Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun (selepas ini"Pengguna Kecil") dilarang daripada menggunakan, dan membeli melalui, Laman Web ini. Kami tidak memikul liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau insiden yang berkaitan dengan penggunaan, atau pembelian melalui, Laman Web ini oleh Pengguna Kecil.

Bab 4 : Pengendalian Laman Web

Perkara 25 : Pengurusan Maklumat

Kami berhak untuk menggunakan tanpa persetujuan Pengguna, ulasan dan maklumat lain yang dihasilkan oleh Pengguna di bawah pemahaman dan perjanjian bahawa kami boleh menggunakan maklumat tersebut mengikut budi bicara kami, di Laman Web kami. Kami berhak untuk memadam, tanpa persetujuan Pengguna, maklumat yang disebutkan di atas yang termasuk dalam perkara berikut:

Jika maklumat itu bertekad untuk melanggar hak cipta Syarikat kami atau pihak ketiga, atau jika maklumat itu bertekad untuk merosakkan reputasi dan kepercayaan awam Syarikat kami atau pihak ketiga dengan teruk.

Jika kami menerima amaran daripada pihak ketiga bahawa maklumat tersebut melanggar hak cipta atau hak lain pihak ketiga, atau maklumat tersebut merosakkan reputasi dan kepercayaan awam pihak ketiga dengan teruk.

Apabila maklumat itu jelas melanggar undang-undang Jepun atau negara asing yang berkenaan.

Apabila diarahkan berbuat demikian oleh pihak berkuasa kerajaan.

Perkara 26 : Penyelenggaraan Laman Web

Kami boleh, tanpa notis awal kepada Pengguna, menghentikan penggunaan Laman Web kami sebahagian atau keseluruhannya, demi kepentingan mengekalkan operasi Laman Web kami dalam situasi berikut:

1: Penyelenggaraan sistem berkala, atau penyelenggaraan sistem kecemasan.

2: Sekiranya berlaku kebakaran, bekalan elektrik terputus, halangan oleh pihak ketiga, atau keadaan lain menyebabkan pengendalian sistem sukar atau tidak mampu.

3: Jika kami memutuskan bahawa adalah perlu untuk menghentikan operasi sistem.

Perkara 27 : Penafian Lain

Kami tidak bertanggungjawab untuk apa-apa dan semua kerosakan yang terhasil daripada atau berkaitan dengan ketiadaan Laman Web kepada Pengguna.

Kami dikecualikan daripada sebarang dan semua liabiliti yang terhasil daripada atau berkaitan dengan urusan pentadbiran yang diproses mengikut maklumat yang didaftarkan oleh Pengguna.

Pengguna bersetuju untuk menyelesaikan semua pertikaian dan kerosakan dengan Pengguna lain atau pihak ketiga daripada penggunaan Laman Web kami di bawah tanggungjawab dan beban kewangan mereka, dan tidak memindahkan apa-apa beban tersebut kepada Syarikat.

Perkara 28 : Kaedah Hubungan

Kaedah hubungan utama antara Syarikat kami dan Pengguna adalah melalui mel elektronik. Surat-menyurat yang dihantar ke alamat e-mel yang digunakan oleh Pengguna untuk menghubungi Syarikat kami akan dianggap telah disahkan oleh Pengguna.

Bab 5 : Lain-lain

Perkara 29 : Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya berlaku pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami, Syarikat dan Pengguna hendaklah cuba, dengan segera dan dengan niat baik, untuk menyelesaikan sebarang pertikaian tersebut.

Sekiranya berlaku litigasi yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan kami, Mahkamah Ringkasan Kobe atau Mahkamah Daerah Kobe akan menjadi mahkamah utama bidang kuasa asal.

Perkara 30 : Maklumat Hubungan

Ahli boleh menghubungi bahagian perkhidmatan pelanggan kami dengan soalan dan kebimbangan lain mengenai keahlian mereka atau Syarat Penggunaan ini melalui e-mel di aimerfeelglobal@aimerfeel.jp.

Peruntukan Am

Perjanjian ini dikawal oleh dan hendaklah ditafsirkan mengikut undang-undang Jepun. Semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah diselesaikan melalui litigasi di bawah bidang kuasa mahkamah undang-undang di bawah Jepun.

<null>

</null>